2315519360 info@touch.edu.gr

Ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 ψηφίστηκε στις 16 Ιουνίου , αλλά μόλις στις 21 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση προκήρυξης.

Στον αναπτυξιακό νόμο δύνανται να ενταχθούν

 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοιν.Σ.Επ αλλά και
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο επενδυτικό σχέδιο για τον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να συμπεριληφθούν οι εξής κατηγορίες δαπανών

1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Πρακτικά, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι συγκεκριμένες δαπάνες όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, άλλης επιχείρησης, υπό προϋποθέσεις.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης (πχ κλαρκ)
 • Τη χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων:

 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από το 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

3. Μισθολογικό κόστος:

Η δυνητικά υπαγόμενη επιχείρηση ενισχύεται για το μισθολογικό κόστος θέσεων εργασίας του επενδυτικού σχεδίου, αρκεί να συντέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η εταιρεία να έχει σημειώσει καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο
 • Οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται στο επενδυτικό σχέδιο να καλυφθούν εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
 • Να διατηρήσει η εταιρεία τις θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 3 χρόνια από την κάλυψη τους. (αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις Μεγάλες το χρονικό διάστημα αυτό είναι 5 έτη.

4. Λοιπές κατηγορίες δαπανών:

Οι σημαντικότερες δαπάνες της κατηγορίας αυτής είναι

 • Αμοιβή συμβούλου (για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Ποσό έως 50.000 ευρώ (και ταυτόχρονα έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους)
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους, και σίγουρα κάτω από τις 100.000 ευρώ). Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης

Είδη ενισχύσεων

Σημαντικό είναι να καθορίσει η εν δυνάμει υπαγόμενη η επιχείρηση σε ποιο από τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου θα στοχεύσει και αυτό γιατί το είδος της ενίσχυσης για κάθε καθεστώς είναι διαφορετικό. Οι υπαγόμενες εταιρείες μπορούν να ενισχυθούν με τους ακόλουθους τρόπους

 • Φορολογική Απαλλαγή. Με την ενίσχυση αυτή η υπαγόμενη εταιρεία απολαμβάνεις Απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.
 • Επιχορήγηση συνίσταται στη καταβολή χρηματικού ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

Ποσοστά ενίσχυσης:

Τα ποσοστά ενίσχυσης, τα οποία σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ισχύουν έως την 31-12-2017, κυμαίνονται από 20% έως και 55%, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης του έργου και το μέγεθος της επιχείρησης.

Η Touch αναλαμβάνει να σας ενημερώσει σχετικά με τις απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα του Αναπτυξιακού Νόμου, να σχεδιάσει και να βελτιστοποιήσει το επενδυτικό σας σχέδιο και να καταθέσει το φάκελο της επιχείρησης σας για την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στη σύνταξη του φακέλου της εταιρείας σας για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

 

ΕΣΠΑ